Laden...

SERIEUZE ZIN

Minder druk / meer focus

Gepubliceerd

Een ieder van ons heeft een verslaving ontwikkeld voor informatieporno. We worden constant geprikkeld door...

Vertrouwelijke gegevens op straat leiden tot ontslag

Gepubliceerd

Het zal maar gebeuren dat een voorbijganger zakelijke stukken van je op straat vindt en deze daarna aflevert bij de lokale krant, waardoor jij vervolgens ontslagen wordt. Ook dit kan jou zomaar overkomen mocht jij in het bezit zijn van een mobiele telefoon of tablet met zakelijke e-mail....

LinkedIn zoekoptie gewijzigd

Gepubliceerd

De zoekoptie is LinkedIn is gewijzigd, waardoor jouw zichtbaarheid en de mate waarin je gevonden wordt substantieel verslechterd of kan deze beter worden. Inrichting LinkedIn Veel LinkedIn gebruikers hebben in hun profiel (de kop-tekst) een e-mail adres of telefoonnummer...

Geldrond.nl

Gepubliceerd

crowdfundingplatvorm 2.0. – het nieuwe ondernemen     Geldrond.nl beschikt als eerste crowdfunding platform over een systeem dat alle financieringsvormen kan bieden en staat onder toezicht van de AFM.   In Nederland zijn...

Snel besparen: neem een buitenlandse notaris

Gepubliceerd

Gebleken is dat aanzienlijke kosten kunnen worden bespaard door een notaris in het buitenland te raadplegen bij transacties met hoge objectwaarden in Duitsland. Met notarissen in Zwitserland kun je de prijzen onderhandelen (in Nederland overigens ook ;-)) en zij zijn vaak bereid om te...

Een goede zet: de aandeelhoudersovereenkomst

Gepubliceerd

Geschillen tussen aandeelhouders worden veelal veroorzaakt als sprake is van ziekte,  disfunctioneren of nieuwe/andere uitdagingen van medeaandeelhouders, waarbij een  geschillenregeling zoals in de wet opgenomen geen uitkomst biedt. Statuten in basis alleen dus ...

Geld lenen van je partner riskant

Gepubliceerd

Zelf als je de voorwaarden netjes in een geldleningsovereenkomst hebt vastgelegd is het mogelijk dat je in slechte tijden additioneel ook nog een deel van het gerealiseerde rendement moet delen met je ex-partner. Dit is bij velen (nog) niet bekend. Gelukkig kun je het wel voorkomen....

Alles over crowdfunding

Gepubliceerd

Crowdfunding voor het realiseren van projecten werkt! Ondernemers evenals investeerders nemen een échte kijk in elkaars wereld, met minder vooringenomenheid dan bankiers. Daarom werkt het. Een marktonderzoek én financiering ineen. Meer weten?... Een workshop.

Snel verdiend

Gepubliceerd

Een potentiële dreiging van boetes en reputatieschade is bij veel ondernemers aanwezig. Veelal zijn zij zich niet of onvoldoende bewust dat niet voldaan wordt aan de verplichtingen gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Gegevens die je online verzamelt voor het...

Crowdfunding - GeldRond.nl

Gepubliceerd

De bankier was na een traject van ruim 3 maanden niet bereid het bestaande krediet uit te breiden. Middels...

Euro 12.000 besparen?

Gepubliceerd

Snel verdiend! Veelal is een directeur bij zijn personal holding in dienst. Mocht sprake zijn van een juridische structuur met een personal holding en een werkmaatschappij, waarbij de directeur zichzelf uitleent aan deze werkmaatschappij: dan moet de personal holding een...

Kredietscheck

Gepubliceerd

Een opdracht die overeenkomstig afspraken (of beter nog verwachtingen overtreffend) gerealiseerd wordt is natuurlijk de basis, doch om de opdracht in het huidige economisch klimaat ook inbaar te krijgen is een andere zaak. Een kredietcheck (vooraf) biedt u inzicht in de...

Werknemer fraudeert met bankrekening

Gepubliceerd

Het zal je maar gebeuren dat één van je werknemers fraudeert met je zakelijke bankrekening. Hoe kan dat, wie draait er op voor de schade en kun je het voorkomen? Vrijwel altijd is misbruik van de bevoegdheden de oorzaak van fraude met online banking. De bank zou in...

Foute betaling; dikke bult… of toch niet?

Gepubliceerd

Een getalletje verkeerd ingetikt of het nu gaat om het bedrag of het bankrekeningnummer*; het kan ons allen overkomen. Kun je dan deze verkeerd gedane betaling terugvorderen? Een internetbetaling (met iDEAL of je bankier)  kun je na de uitvoering helaas niet terugdraaien. Neem echter...

Incasseren doe je zo

Gepubliceerd

Altijd vervelend als je klanten niet tijdig betalen. Belangrijk is op welke formele wijze je dit nu verder behandelt om in later stadium incassokosten te kunnen verhalen. De formaliteiten gaan in detail over de inhoud van de aanmaning die gestuurd moet worden vóórdat je...

Accountant voert verweer

Gepubliceerd

Handelt een accountant naar jouw mening in strijd met de wet- en regelgeving? Dan is de Accountantskamer te Zwolle een plek waar je een klacht kunt neerleggen. De Accountantskamer behandelt klachten over het beroepsmatig handelen van een accountant & behartigt het belang van een goede...

Double Irish & Dutch sandwich

Gepubliceerd

Ikea maakt nu ook gebruik van een Nederlandse Holding structuur voor belastingontwijking. Een goed moment om stil te staan bij bedrijven met royalties als U2, Google, Groupon en vele andere die middels een Irish & Dutch sandwich belasting besparen over royalties. Meer weten? Bijgaand...

Flexibele afspraken

Gepubliceerd

Een vennootschap onder firma (vof) biedt naast enig fiscaal voordeel (tot een bepaalde hoogte) de mogelijkheid om zeer flexibel onderlinge afspraken - relatief gezien - eenvoudig vast te leggen. Belangrijkste nadeel is dat dit gepaard gaat met het vermengen van het zakelijk en...

Financieringsstructuren

Gepubliceerd

Het verkrijgen van passende leningsvoorwaarden kan gecompliceerd zijn. Eén van onze cliënten had verschillende leningen lopen bij diverse bankiers. Deze bankiers wilden de risico's beperkt en de zekerheden maximaal zien. Teneinde de financiering van de...

Opstellen overeenkomsten

Gepubliceerd

Opstellen: samenwerkingsovereenkomsten (zowel binnen- als buitenland) aandeelhoudersovereenkomsten met ontbindingsclausules ter zake van de verkoop van aandelen geldleningsovereenkomsten, verpandingen managementovereenkomsten en directieovereenkomsten met...

Advisering Flex B.V.

Gepubliceerd

De regels voor de BV worden per 1 oktober 2012 vereenvoudigd. Deze vereenvoudiging biedt enorme kansen voor ondernemers die flexibel willen omgaan met samenwerkingsverbanden en mogelijkheden ter binding van medewerkers zonder dat dit ten koste gaat van de aansprakelijkheid, mits op juiste...

Administratie webshop

Gepubliceerd

Een groot internationaal opererende investeringsmaatschappij heeft nieuwe startup betreffende webshop in woonartikelen in Nederland. De eerder bij een administratiekantoor gevoerde administratie moest volledig worden herzien. (Her)inrichting administratieve processen, waaronder corrigeren van...

Ontslagrecht

Gepubliceerd

Werknemer met arbeidscontract voor onbepaalde tijd past niet in het team. Op andere functie ingezet, maar raakt door die functie overspannen. Weg terug naar oude functie is geblokkeerd, want die wordt inmiddels door een ander vervuld. In onderling overleg poging beeindiging met...

Startersaftrek en willekeurige afschrijving voor starters: kan ook voor niet starters worden gebruikt

Gepubliceerd

Dit kan onder voorwaarden worden bereikt door een bepaald deel van de in een B.V.-vorm gedreven onderneming af te splitsen (of vof aangaan) en vervolgens willekeurig te gaan afschrijven en op die manier de nodige geldmiddelen in de “za(a)k” te houden.  

Innovatie box

Gepubliceerd

Creatieve innoverende ondernemers maken nog (te) weinig gebruik van de mogelijkheid om 5% vennootschapsbelasting te betalen in plaats van 25% (over de eerst € 200.000 is het tarief 20%) over een bepaald gedeelte van de winst. Door gebruik te maken van de innovatie box hoefde een...

Huwelijkse voorwaarden

Gepubliceerd

Onder het mom van “voorkomen is beter dan genezen” wordt in de huwelijkse voorwaarden nog wel eens op voorhand opgenomen wat bij eventuele echtscheiding een basis is voor het bepalen van alimentatie, hoe de pensioenen worden verdeeld en hoe om wordt gegaan met de aandelen in het...

Internationaal advies

Gepubliceerd

Juridische fusie van Belgische vennootschap met Nederlandse vennootschap. Aandachtspunten: Belgische liquidatieheffing, strijdig met EU recht, juridische verplichtingen in beide landen. Fiscaal verhoogde verkrijgingsprijs in Nederland. Alternatief aandelenfusie van de Belgische...

Oprichting vennootschap China

Gepubliceerd

Oprichting van een vennootschap in China. Aandachtspunten: verschillende regio’s in China, verschillende civiel en fiscaal rechterlijke regiems. Lokale sociale lasten kunnen afhankelijk zijn van geboorteregio. Kapitaal benodigd voor onderneming afhankelijk van activiteiten van de...

Salary split

Gepubliceerd

In de praktijk loont het zich vaak om een salary split toe te passen. Bijvoorbeeld: werknemer verricht binnen hetzelfde concern werkzaamheden in verschillende landen. Een salary split kan leiden tot een belastingvoordeel. Aandachtspunten zijn: voorkoming dubbele belasting (progressie...

Koop onderneming België

Gepubliceerd

Door een cliënt van ons worden ondernemingen gekocht in België, waarbij de directeur groot aandeelhouder na de verkoop van de aandelen continueert als directeur, waarbij hij een earnout-bepaling heeft die overeenkomt met een percentage van de winst gedurende de eerste 5 jaar en...

Winstdelingssystemen

Gepubliceerd

Bij diverse cliënten winstdeling personeel en flexibele beloning geïntroduceerd, welke afhankelijk van de typologie van de onderneming diverse grootheden hadden om de winstgevendheid te meten enerzijds en om vervolgens de uitkering ten gunste te doen komen van de diverse groepen...

Terugnemen belang bedrijf kind

Gepubliceerd

In veel situatie wordt eerst de onderneming overgedragen aan een kind en op termijn het vastgoed (of andere waardevolle equipment). Bij overlijden leidt het vererven van de aandelen van een vastgoedvennootschap tot het betalen van aanmerkelijk belangbelasting en erfbelasting of te wel...

Verrekenbare verliezen

Gepubliceerd

Let op bij aankoop van onderneming (aandelentransactie) dat er voorwaarden zijn verbonden aan de verliesverrekening in de toekomst. Aandachtspunten kunnen zijn: voortzetting activiteiten, inkrimping van activiteiten, overname afgewaardeerde vordering (winstneming bij de koper),...

Fiscale eenheid

Gepubliceerd

Denk bij verbreking van fiscale eenheden aan sanctiebepaling in de wet vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld: artikel 15 ai en waardering van vorderingen en schulden op waarde economisch verkeer). Meld altijd zelfstandig bij de belastingdienst dat er geen fiscale eenheid omzetbelasting meer...

Testament en schenking

Gepubliceerd

Optimalisatie van belastingheffing door herziening testamenten en schenkingen bij leven. Tevens overdracht van perceel landbouwgrond van ouders aan kinderen ter voorkoming van een aanzienlijke belastingheffing in de toekomst. 

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Gepubliceerd

Indien ouders de onderneming (lees: aandelen in een werk B.V.) aan de kinderen willen schenken terwijl de kinderen nog niet drie jaar werkzaam zijn in de onderneming (werken via een managementovereenkomst is niet gelijk aan werkzaam zijn in het bedrijf), dienen de ouders in beginsel eerst...

Reorganisatie

Gepubliceerd

Als gevolg van tegenvallende marktomstandigheden in 2011 wordt de onderneming gereorganiseerd tot een zodanig niveau dat de verhouding direct productieven ten opzichte van indirect productieven weer overeenkomt met de omzetverhouding zoals deze enige jaren geleden was. Als gevolg van daling...

Auteursrecht

Gepubliceerd

Erfgenamen van auteursrechthebbenden claimen schadevergoeding wegens onrechtmatig gebruik en exploitatie van illegale kopieën van door erflater gecreëerde auteursrechtelijk beschermde werken. Eerst gecheckt of inderdaad nog sprake was van auteursrecht, bijna verjaard, en of...

Geen sociale verzekering DGA

Gepubliceerd

Onderneming met minderheidsaandeelhouder met verplichte sociale verzekering.  De wens was echter geen verplichte sociale verzekering. Statuten gewijzigd in de zin dat DGA zijn eigen ontslag kon tegenhouden en daarmee niet langer verplicht sociaal verzekerd is. Casus voor...

Joint venture Nederland Polen

Gepubliceerd

De productie knowhow bij onze cliënt wordt voor een deel opgebouwd in Polen, waarbij de Poolse markt tevens een basis moet zijn om de desbetreffende producten af te zetten. Onze cliënt brengt daarbij in de knowhow alsmede de bedrijfsleider die de desbetreffende onderneming leidt. De...

Oprichten Duitse dochter

Gepubliceerd

Een cliënt van ons richt een Duitse dochtervennootschap op, die met behulp van een lokale aandeelhouder de Duitse markt onder inbreng van zijn kennis zal gaan bewerken met specifieke producten. De Nederlandse onderneming participeert in de onderneming door middel van het inbrengen van...

Valkuilen earnout overeenkomst

Gepubliceerd

In kader van een overname een eenduidige regeling tot stand gebracht betreffende het earnout-systeem waarbij het earnout-systeem leidt tot een hoger dan wel lager bedrag dan de oorspronkelijke verwachtingen. Jaarlijkse afrekening daaromtrent alsmede zekerheid dat deze betalingen worden...

Management informatie

Gepubliceerd

Advies over de benodigde  periodieke managementinformatie bij een autoverhuur, -lease, -wasserij en –tankstation. Hierbij is een inventarisatie gemaakt van de gewenste managementinformatie, de hoeveelheid administratief personeel dat hiervoor benodigd is, bepaald welke...

Oprichten nieuwe vennootschap

Gepubliceerd

Een onderneming is opgericht die zich ten doel stelt om software te ontwikkelen voor een bepaalde markt c.q. product/marktcombinatie waarbij derden leveranties doen op grond van specifieke knowhow voor de desbetreffende markt. Onze cliënt tracht met behulp van haar knowhow en de...

Inrichting administratie webshop

Gepubliceerd

Een groot internationaal opererende investeringsmaatschappij heeft nieuwe startup betreffende webshop in kortingsbonnen. Inrichting administratieve processen en opstellen contracten. Veelvuldige communicatie met buitenlandse moedermaatschappij ter zake rapporteringsvereisten, maar ook IC...

Strategische aankoopbegeleiding

Gepubliceerd

Ondersteuning van een Autobedrijf in de vorm van een due diligence onderzoek, bij de strategische aankoop van een ander autobedrijf in dezelfde regio. Het onderzoek richtte zich, op verzoek van de opdrachtgever, op de verkochte occasions (aantallen en omloopsnelheden), verkoopaantallen en...

Opvolgingsprobleem vader zoon

Gepubliceerd

De koop van aandelen bij een opvolging van het familiebedrijf door de zoon in plaats van vader, waarbij de koopsom schuldig werd gebleven door de koper aan senior onder zeggenschapsbeperkingen en senior geen deel meer uitmaakte van de directie.  

Meerjarenprognose

Gepubliceerd

Begeleiding en ondersteuning bij het opstellen van een meerjarenprognose (winst- en verliesrekening en kasstroomoverzicht)  ten behoeve van herfinanciering van een middelgrote productieonderneming. Onze werkzaamheden bestonden uit het toetsen van de aanvaardbaarheid van de...

Samenwerkingsovereenkomst

Gepubliceerd

In de overeenkomst tot samenwerking is de joint venture tussen partijen geregeld, hetgeen inhoudt dat van de andere partij de knowhow wordt aangeleverd voor de markt en onze cliënt de software bouwt op grond van deze knowhow. De samenwerkingsovereenkomst houdt een groot aantal...

Due diligence

Gepubliceerd

Cliënt heeft zelfstandig het interne productieproces (softwareproductie) onderzocht en daarvan de risico’s ingeschat, waarbij ook het marktrisico is betrokken. Wij hebben onderzoek uitgevoerd inzake due diligence (financieel gedeelte) alsmede het juridische, fiscale....

Opzetten model detacherings-BV

Gepubliceerd

Bij de verwerving door middel van een Management Buy Out (MBO) door de zittende directie van alle aandelen van de onderneming vonden een aantal ingrijpende aangelegenheden plaats, te weten: Koop van de aandelen door de zittende directeur, waarbij de koopsom schuldig werd gebleven...

Strategische aankoop

Gepubliceerd

Ondersteuning van een middelgroot Installatiebedrijf (gespecialiseerd in Elektrotechniek), in de vorm van een due diligence onderzoek,  bij een strategische aankoop van een installatiebedrijf gespecialiseerd in Werktuigbouwkunde.  Het onderzoek omvatte een volledige financiële...

Management koopt bedrijf

Gepubliceerd

Als gevolg van de omvang van de koopprijs is een ingewikkelde financieringsregeling uitgewerkt, welke leidde tot een financiering door verkoper, door een collega-producent/afnemer alsmede door het MBO/directie. De financiering was complex, omdat er sprake was van een grote benodigde kasstroom...

Bedrijfsschade en brandschade

Gepubliceerd

Begeleiding en advisering inzake afhandeling van de gevolgen van een brand in de fabriek van een middelgroot productiebedrijf. Hierbij een rapport van feitelijke bevindingen verstrekt inzake de geleden bedrijfsschade naar aanleiding van deze brand. Dit rapport heeft ervoor gezorgd dat het...

Koop verkoop transactie

Gepubliceerd

Het kopen van een groot aantal ondernemingen door middel van activatransactie met garanties dan wel koop van de aandelen dan wel en/of het continueren van het management binnen de onderneming alsmede het kopen van een deel van het aandelenpakket en vervolgens na enige jaren het vervolgdeel...

Onderzoek bedrijfsovername

Gepubliceerd

Begeleiding en ondersteuning van een middelgroot Installatiebedrijf (gespecialiseerd in Elektrotechniek), in de vorm van een due diligence onderzoek,  bij een strategische aankoop van een in installatiebedrijf gespecialiseerd in Werktuigbouwkunde. Als gevolg van deze strategische aankoop...
Ondernemer binnen het netwerk Lodder & Co . Vader, At Lodder, heeft de...
De carrière gestart in de auditpraktijk bij de big-4. Na  10 jaar...
Iedereen die zich vragen stelt die verder en dieper gaan dan in...
De rust die door velen niet kan worden opgebracht wordt hier gecombineerd met...
"Niet echt een sportman" al zeg ik zelf, maar "ik geef mij ook niet snel...
Ook in deze meerdere, namelijk vijf verschillende, type mannen te...
Denken in termen van kansen en niet van problemen. Denken waarbij je kijkt...